Umělecky zaměřený obor: 82-41-M/01  UŽITÁ MALBA

uzávěrka přihlášek: 30. listopadu 2017

 

čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou

denní forma vzdělávání

Podmínky přijetí:

–          zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)

–          úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)

–          úspěšné složení talentové zkoušky včetně testu zaměřeného na všeobecný přehled

Podmínka ke složení talentové zkoušky je předložení deseti kusů domácích prací, tj. studijní a volné kresby, malby nebo plastické skici v materiálu. Objekty a kresby nebo malby ve větších formátech je možné předložit jako fotodokumentaci.

Domácí práce jsou bodovány nižším stupněm bodového hodnocení, které se dále promítá do výsledku talentové zkoušky. Domácí práce přinesou uchazeči v den konání talentové zkoušky.

Samotná praktická zkouška probíhá v jednom pracovním dni. Skládá se ze dvou úkolů, jež mají prověřit odbornou zdatnost uchazeče a jeho talentové předpoklady.

Uchazeči oboru užitá malba mají jeden kresebný úkol a jeden malířský úkol. Na každý z úkolů jsou vymezeny dvě hodiny (120 minut). Mezi úkoly je hodinová pauza.

Kresebný úkol má prověřit schopnost uchazeče lineárně a plasticky zobrazit modelové zátiší. Účelem úkolu z malby je prověřit cit pro barevné a kompoziční zákonitosti.

Příklad talentové zkoušky:

  1. úkol: kresba tužkou podle modelu (zátiší z geometrických těles)
  2. úkol: malba zátiší technikou temperové malby

Uchazeči konající talentovou zkoušku si přinesou kreslící prostředky: tužky, plastickou gumu, temperové barvy a štětce.