umělecky zaměřený obor: 82-41-M/01  UŽITÁ MALBA

čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou

denní forma vzdělávání

Podmínky přijetí:

–          zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)

–          úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)

–          úspěšné složení talentové zkoušky včetně testu zaměřeného na všeobecný přehled

Podmínka ke složení talentové zkoušky je předložení 10 až 15  kusů domácích prací, tj. studijní a volné kresby, malby nebo plastické skici v materiálu. Objekty a kresby nebo malby ve větších formátech je možné předložit jako fotodokumentaci. Domácí práce přinesou uchazeči v den konání talentové zkoušky.

Samotná praktická zkouška probíhá v jednom pracovním dni. Skládá se ze dvou úkolů, jež mají prověřit odbornou zdatnost uchazeče a jeho talentové předpoklady.

Uchazeči oboru užitá malba mají jeden kresebný úkol a jeden malířský úkol. Na každý z úkolů jsou vymezeny dvě hodiny (120 minut). Mezi úkoly je hodinová pauza.

Kresebný úkol má prověřit schopnost uchazeče lineárně a plasticky zobrazit modelové zátiší. Účelem úkolu z malby je prověřit cit pro barevné a kompoziční zákonitosti.

Příklad talentové zkoušky:

  1. úkol: kresba tužkou podle modelu (zátiší z geometrických těles)
  2. úkol: malba zátiší technikou temperové malby

Uchazeči konající talentovou zkoušku si přinesou kreslící prostředky: tužky, plastickou gumu, temperové barvy a štětce.