Umělecky zaměřený obor: 82-41-M/16  KAMENOSOCHAŘSTVÍ

čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou

denní forma vzdělávání

Podmínky přijetí:

–          zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)

–          úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)

–          úspěšné složení talentové zkoušky včetně testu zaměřeného na všeobecný přehled

Podmínka ke složení talentové zkoušky je předložení 10 až 15  kusů domácích prací, tj. studijní a volné kresby, malby nebo plastické skici v materiálu. Objekty a kresby nebo malby ve větších formátech je možné předložit jako fotodokumentaci. Domácí práce přinesou uchazeči v den konání talentové zkoušky.

Samotná praktická zkouška probíhá v jednom pracovním dni. Skládá se ze dvou úkolů, jež mají prověřit odbornou zdatnost uchazeče a jeho talentové předpoklady.

Uchazeči oboru kamenosochařství mají jeden kresebný úkol a jeden úkol z modelování. Na každý z úkolů jsou vymezeny dvě hodiny (120 minut). Mezi úkoly je hodinová pauza.

Kresebný úkol má prověřit schopnost uchazeče lineárně a plasticky zobrazit modelové zátiší.

Účelem úkolu z modelování je zjistit schopnost uchazeče zachytit trojrozměrnou plastickou formu předmětů a cit pro kompoziční zákonitosti.

 Příklad talentové zkoušky:

  1. úkol: kresba tužkou podle modelu (zátiší z geometrických těles)
  2. úkol: modelování vlastní ruky (materiál hlína)

Uchazeči konající talentovou zkoušku si přinesou pouze kreslící prostředky: tužky a plastickou gumu.