Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.
Soubor PDF

Minimální preventivní program

základní strategie prevence sociálně patologických jevů školy, součást výchovně vzdělávacího programu školy, nejen na příslušný školní rok, ale i na časově delší horizont.
Soubor PDF

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.
Soubor PDF

Výroční zpráva

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675  – školní rok 2016/2017.
Soubor PDF

ŠKOLSKÁ RADA   

Složení Školské rady

Jednací řád

Volební řád

______________________________________________________________

Rozpočtový výhled příspěvkových organizací školství pro roky 2019-2020 (§28, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
schváleno usnesením Rady KHK č. RK/35/1966/2017 dne 11. 12. 2017
rok ORG PO školství
zřízené Královéhradeckým krajem
vlastní výnosy hlavní činnost výnosy doplňková činn. vlastní výnosy celkem náklady hlavní činnost náklady doplňková činn. náklady  celkem Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost) výsledek hospodaření
(doplňk. činnost)
investiční dotace a příspěvky
částky v tis. Kč
2019 395 SPŠKS Hořice 2 379,477 450,000 2 829,477 18 141,766 376,800 18 518,566 15 762,289 73,200 0,000
2020 2 293,987 805,000 3 098,987 18 110,640 691,300 18 801,940 15 816,653 113,700 0,000

______________________________________________________________

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.
Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.
Správce OÚ: 
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice
sídlo: Husova 675, 508 01  Hořice
IČ: 60116871
DS: jqv5su6
telefon: 493 623 226
e-mail: info@spsks.cz
Pověřenec pro OÚ: 
Michal Rozum, DiS
Sukorady 1, 508 01  Hořice
IČ: 07129360
Telefon: 731 328 141
e-mail: rozummich@email.cz