UŽITÁ MALBA
kód oboru: 82-41-M/01   
      

Obor užitá malba se na Střední průmyslové škole kamenosochařské v Hořicích vyučuje od roku 2010.

Vznikl jako reakce na vzrůstající zájem o studium malby v našem regionu i mimo něj. Rozšíření stávajících oborů o malířskou větev obohatilo doposud úzce profilované zaměření školy o nové podněty a vzájemná koexistence malířů a sochařů se ukázala jako velmi přirozená a funkční. Užitá malba je jednou z tradičních uměleckořemeslných disciplín, která si uhájila svoji důležitost.

Cílem studia je rozvíjení a přiměřená korekce individuálního výtvarného projevu žáka, aby byla splněna uměleckořemeslná i estetická kritéria. Studium si klade za cíl připravovat studenta k samostatné tvůrčí práci, případně k dalšímu studiu na vysoké škole. Výuka je vedena podle schémat, která se zaměřují na ovládnutí tradičních malířských technik a technologií závěsných i nástěnných obrazů. Paralelně jsou rozvíjeny další související výtvarné znalosti a dovednosti, jako jsou základy grafiky, písma, typografie, figurální kresba. Také práce s novými médii – počítače a  digitální fotografie. Významnou složkou výuky je i teorie výtvarné kultury. Orientace v dějinách umění je nezbytným předpokladem pro další práci absolventů, kteří kontinuálně navazují na předcházející uměleckořemeslné a výtvarné podněty.

Studium je rozloženo do všech čtyř ročníků. V prvních dvou letech studia se žáci seznamují se základními uměleckořemeslnými dovednostmi a iluzivním realistickým zobrazováním reality a dále si osvojují základní výrazové možnosti výtvarného vyjadřování. Další dva roky si dovednosti prohlubují na různých praktických úkolech a cvičí se v práci s počítačovými programy. Zároveň se věnují i samostatné tvůrčí práci, jejímž výsledkem je realizace závěsného obrazu, nástěnné techniky ve veřejných prostorech.

Chceme vychovávat kreativní výtvarníky, kteří budou dobře vybaveni po stránce řemeslných dovedností, odborných znalostí. Aby se mohli uplatnit v praxi, kde budou samostatně rozvíjet svůj tvůrčí potenciál.

 Konzultace domácích prací ohledně přijímacích zkoušek – po domluvě.

Kontakt: Jezberová Michaela MgA, PhD.

tel.: 493 623 226, e-mail: michaelakrizova@email.cz