KONZERVÁTORSTVÍ a RESTAURÁTORSTVÍ
kód oboru: 82-42-M/01

Restaurování uměleckých děl je specifická výtvarná disciplína. Je souhrnem uměleckých, uměleckořemeslných a technických úkonů, jejichž cílem je maximálně možné zamezení hmotného úpadku uměleckého díla a zpřístupnění jeho duchovní obsahové hodnoty.

Obor konzervátorství a restaurátorství má především technický, technologický a uměleckořemeslný základ a je postaven na výuce teoretických znalostí a praktických dovedností spojených s restaurováním kamenných památek. Je zcela závislým na uplatňování znalostí a praktických dovedností získaných ze spřízněných oborů, jakými jsou například výtvarná příprava, modelování, kamenosochařství, aplikovaná chemie, dějiny umění atp.

Teoretická část v sobě zahrnuje seznámení s problematikou restaurátorského procesu, technologií restaurování a metodikou zpracování restarátorské dokumentace. Žáci jsou také poučeni o památkové péči, historii restaurování památek a základech křesťanské ikonografie. Nedíllnou součástí výuky je řešení otázek spojených s etikou restaurování památek a příslušnou legislativou. V rámci praktických cvičení pracují žáci na stanovených úkolech, kdy samostatně vypracovávají svoje postupy, které jsou následně v rámci diskuze s pedagogem korigovány. Smyslem koncepce výuky je upevnění teoretických znalostí z oboru. 

Zejména rozvoj praktických a řemeslných dovedností. Ambicí tohoto předmětu je právě důsledné propojení teorie a praxe. Cílem veškerých aktivit je rozvoj kreativity a samostatného myšlení žáíků, upevňování jejich pracovních návyků a vedení k zodpovědnosti za své konání.

Absolventi tohoto oboru jsou připraveni nejen po stránce odborné, ale mají také ukončené středoškolské vzdělání a tak jsou připraveni i pro další studium.