U č e b n í       p l á n

             
Kmenový obor: 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství    
Studijní obor:     21-42-M/01 Geotechnika        
ŠVP:                    Těžba a zpracování kamene             
             
ŠVP s platností od 1. 9. 2011. Denní studium absolventů ZŠ.          
             
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů   Počet týdenních vyučovacích hodin
   

1.

2.

3.

4.

Celkem

   

A. Povinné vyučovací předměty  

a) základní  

Český jazyk a literatura ČJ

3

2

2

3

10

Cizí jazyk AJ/NJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka ON

~

1

1

1

3

Dějepis

2

~

~

~

2

Matematika MA

4

3

3

2

12

Fyzika FY

2

2

~

~

4

Chemie CH

2

~

~

~

2

Základy ekologie ZE

1

~

~

~

1

Informační a komunikační technologie ICT

2

2

2

~

6

Tělesná výchova TV

2

2

2

2

8

Ekonomika EK

~

~

2

1

3

Technická dokumentace TD

2

2

2

~

6

Stavba a provoz strojů SPS

2

2

4

2

10

Elektrotechnika EL

~

2

~

~

2

Geologie GE

4

3

~

~

7

Nauka o materiálech NMT

~

2

~

~

2

Základy stavitelství ZS

~

2

~

~

2

Geodezie GD

~

~

3

~

3

Bezpečnost práce BP

~

~

~

3

3

Technologie těžby TT

~

2

2

3

7

Technologie úpravnictví

~

~

2

3

5

Technologie zpracování kamene TZ

~

~

2

4

6

Navrhování konstrukcí z kamene NKK

~

~

1

3

4

Praxe PR

3

4

3

3

13

a) výběrové

2

~

1

1

4

speciální technologie (high technology)

1

1

konverzace v cizím jazyku

1

laboratorní práce

1

horní legislativa

1

U č e b n í       p l á n

Kmenový obor: 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Studijní obor:     21-42-M/01 Geotechnika
ŠVP:                    Těžba a zpracování kamene   
 
ŠVP s platností od 1. 9. 2011. Dálkové studium absolventů ZŠ, SŠ.
   
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů   Celkový počet konzultačních hodin

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

a) základní

Český jazyk a literatura ČJ

10

10

20

20

20

80

Cizí jazyk AJ/NJ

30

30

30

30

30

150

Občanská nauka ON

~

20

~

~

~

20

Dějepis

10

10

~

~

~

20

Matematika MA

30

20

20

10

10

90

Fyzika FY

40

~

~

~

~

40

Chemie CH

20

~

~

~

~

20

Základy ekologie ZE

~

10

~

~

~

10

Informační a komunikační technologie ICT

20

20

20

~

~

60

Ekonomika EK

~

~

10

10

10

30

Technická dokumentace TD

10

20

10

~

~

40

Stavba a provoz strojů SPS

20

20

20

30

30

120

Elektrotechnika ELE

~

20

~

~

~

20

Geologie GE

10

20

20

~

~

50

Nauka o materiálech NM

10

10

~

~

~

20

Základy stavitelství ZS

~

~

20

~

~

20

Geodezie GD

~

~

10

20

~

30

Bezpečnost práce BP

~

~

~

30

~

30

Praxe PR

~

~

~

~

30

30

Technologie TE

~

~

30

~

~

30

b) výběrové

B. Odborné vyučovací předměty

~

~

~

90

90

180

Technologie těžby TT

~

~

~

20

20

40

Technologie úpravnictví

~

~

~

20

30

50

Navrhování konstrukcí z kamene NKK

~

~

~

20

20

40

Technologie zpracování kamene TZK

~

~

~

30

20

50