U č e b n í       p l á n

             
Kmenový obor:    82 Umění a užité umění            
Studijní obor:       82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství  
ŠVP:    
             
ŠVP s platností od 1. 9. 2011. Denní studium absolventů ZŠ.          
             
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů   Počet týdenních vyučovacích hodin
   

1.

2.

3.

4.

Celkem

             
A. Povinné vyučovací předměty            
1. Všeobecně vzdělávací předměty            
Český jazyk a literatura ČJ

3

2

2

3

10

Cizí jazyk AJ/NJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka ON

~

1

1

1

3

Dějepis

2

~

~

~

2

Matematika MA

2

2

~

~

4

Fyzika FY

2

~

~

~

2

Chemie CH

2

1

~

~

3

Základy ekologie ZE

1

~

~

~

1

Tělesná výchova TV

2

2

2

2

8

             
2. Odborné            
Dějiny výtvarné kultury DVK

~

3

3

3

9

Výtvarná příprava VP

6

7

~

~

13

Technické kreslení TK

2

~

~

~

2

Počítačová grafika PG

~

2

2

~

4

Ekonomika EK

~

~

2

~

2

Slohy a stavitelství SS

~

1

2

2

5

Odborné kreslení OK

~

~

2

3

5

Modelování MO

~

~

4

4

8

Technologie TE

2

2

~

~

4

Aplikovaná chemie AC

~

~

3

~

3

Sádrování SA

1

1

~

~

2

Restaurování kamene RK

~

2

2

3

7

Praktická cvičení PC

8

7

~

~

15

Praktická cvičení – restaurování PRÍ

~

~

10

12

22

      Klauzurní práce KK          
             
3. Nepovinné vyučovací předměty            
Základy fotografování  

2

~

~

~

2

Právní nauka  

~

~

1

1

2

Konverzace – cizí jazyk  

2

2

2

2

8