Obsah

82-41-M/01  UŽITÁ MALBA

Vedoucí oboru: MgA. Michaela Jezberová PhD.
 
M
 
  • Kód oboru: 82-41-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, modelují), ve kterých tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si rovněž základy písma a postupy zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a způsoby zpracování příslušné dokumentace. Tyto obecné výtvarné dovednosti dále využívají při samostatném navrhování barevných řešení interiéru i exteriéru v různých realizačních technikách a při zhotovování výtvarné dokumentace. Při tom aplikují získané vědomosti z dějin výtvarné kultury, sledují vývoj užité výtvarné tvorby v oboru, využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Výtvarné záměry pak realizují v odborných pracovnách a ateliérech. Naučí se pracovat s malířskými dekorativními technikami (tempera, akvarel, kvaš, olejomalba, mozaika, enkaustika, fresco, sgrafito apod.) a upravovat podklady pro všechny druhy maleb. Samostatně realizují výtvarné návrhy závěsných obrazů, nástěnných maleb, velkoplošných dekorativních kompozic nebo jejich detailů, malují kopie podle starých mistrů apod. K tomu si osvojí všechny tradiční i současné technologické postupy a techniky, naučí se rozeznávat, posuzovat, správně volit, vhodně zpracovávat i kombinovat odpovídající materiály a používat potřebné pomůcky a nástroje. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci, k odpovědnosti za její kvalitu a k dodržování předpisů BOZP. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Výtvarná výchova, Dějepis, Chemie
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru užité malby v interiérech, architektuře, případně v oblasti scénografie. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v realizačních a tvůrčích týmech zabývajících se příslušnou oblastí užité výtvarné tvorby. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, a to zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických a společenskovědních.

 
Podmínky přijetí:
- zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)
- úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)
- úspěšné složení talentové zkoušky včetně testu zaměřeného na všeobecný přehled
 
Podmínka ke složení talentové zkoušky je předložení 10 až 15  kusů domácích prací, tj. studijní a volné kresby, malby nebo plastické skici v materiálu. Objekty a kresby nebo malby ve větších formátech je možné předložit jako fotodokumentaci. Domácí práce přinesou uchazeči v den konání talentové zkoušky.
Samotná praktická zkouška probíhá v jednom pracovním dni. Skládá se ze dvou úkolů, jež mají prověřit odbornou zdatnost uchazeče a jeho talentové předpoklady.
Uchazeči oboru užitá malba mají jeden kresebný úkol a jeden malířský úkol. Na každý z úkolů jsou vymezeny dvě hodiny (120 minut). Mezi úkoly je hodinová pauza.
Kresebný úkol má prověřit schopnost uchazeče lineárně a plasticky zobrazit modelové zátiší. Účelem úkolu z malby je prověřit cit pro barevné a kompoziční zákonitosti.
 
Příklad talentové zkoušky:
Úkol: kresba tužkou podle modelu (zátiší z geometrických těles)
Úkol: malba zátiší technikou temperové malby
Uchazeči konající talentovou zkoušku si přinesou kreslící prostředky: tužky, plastickou gumu, temperové barvy a štětce.