Obsah

Geotechnika

21-42-M/01 Geotechnika

(ŠVP: Těžba a zpracování kamene)

vedoucí oboru: Ing. Simona Vondroušová

kontakt: vondrousova@spsks.cz, telefon: 737 975 026

x

ŠVP - učební plán

Obor Geotechnika je zaměřen na soulad využívání přírodního bohatství a životního prostředí pomocí vyspělých technologií 21. století. Využití robotických, CNC strojů, dronů, technologií 3D skenování, opracování, virtuální reality a 3D tisků je spojena s těžbou a zpracováním kamene v jeho ušlechtilé i stavební formě. Základy geologie, měřictví, stavitelství a architektury jsou doplňkem pro tento široce pojatý obor. Ve třetím ročníku (po dovršení 18 let) je možné získat i kvalifikaci odvěkého a krásného řemesla Kameník.

Můžete si domluvit individuální konzultace a návštěvu školy.

 

technický obor - VIDEO

VIDEO S ABSOLVENTY

účast žáků - Erasmus+

Galerie

Podmínky přijetí:

- zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)
- úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)
- úspěšné vykonání přijímacích zkoušek 
 
"FAKULTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA"
VŠB
- uzavření rámcové smlouvy o spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou, VŠB - TU Ostrava
- podpora kvality vzdělávání s cílem zvýšit uplatnění absolventů na trhu práce.                                        

Dálková forma vzdělávání

oboru GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)
- pětiletý studijní obor s maturitní zkouškou
- přihlášky se přijímají průběžně
 
Podmínky přijetí:
- zdravotní způsobilost – není nutné potvrzení od lékaře
- úspěšné ukončení základního nebo vyššího vzdělání
- podání přihlášky ke studiu – v průběhu celého roku
- přijímací zkoušky se nevykonávají
 
Ve školním roce studium probíhá vždy:
3 týdny (pondělí až pátek) v 1. pololetí - listopad, prosinec, leden
3 týdny (pondělí až pátek) ve 2. pololetí - únor, březen, duben
Rozpis konzultací je zveřejněn na www.supssk.cz  - studium - informace
- školné se neplatí
- ubytování na domově mládeže, stravování ve školní jídelně v areálu školy
 

              3D                  3D                  rob

Technické studium pro získání odborné způsobilosti v oboru těžby a zpracování nerostných surovin se specializací na kámen. Kámen, surovinu s širokým spektrem průmyslového, stavebního, estetického i uměleckého využití, je nutné účelně zpracovat a využít dle jeho přirozených vlastností. Souběžně s tím vzniká potřeba racionálního čerpání přírodních zdrojů, spojená s vyhledáváním nerostného bohatství. Těžba a zpracování kamen je jedinečným oborem, řešícím jeho průmyslové využití.

Základním cílem studia je okamžité uplatnění absolventů v praxi. Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní především v oblastech přípravy činností v těžbě a primárním zpracování nerostných surovin (hornin), ve stavebnictví (geodeti, kartografové, projektanti), při řízení výrobních procesů a technologií, a to zejména jako mistři, technologové, při vedení kolektivů a agend jako bezpečnostní technik, technický dozor, vedoucí úseků, střelmistr, vrtmistr, dispečer, předák pracovního kolektivu, vedoucí větrání, vedoucí závodní báňské záchranné stanice, vedoucí laboratoří, při řízení skladového hospodářství, vedoucí dopravy apod.

Výukový program zahrnuje projektování a těžbu ušlechtilého kamene, těženého a drceného kameniva a s tím spojené procesy úpravy kameniva a zpracování kamene, stavební geodezii a důlní měřictví, navazující poznatky z oboru geologie mineralogie dále aplikované na vedení průzkumu a vyhledávání ložisek. V neposlední řadě se věnuje i zkušebnictví kamene a kameniva a připravuje žáky pro profese střelmistrů a vedoucí trhacích prací. Uchazeči zaměření na strojní průmysl se mohou realizovat v oblasti konstrukce strojů a zařízení, při dozoru nad dodržováním provozu a údržby. Studium oboru je předpokladem k získání odborné způsobilosti v řadě těžebních profesí. Zaváděním 3D technologií se významně rozšířil záběr studia. Žáci jsou připravováni pro praxi v provozech závisejících na CNC obsluze a programování strojů, tj. robotického obrábění a manipulace. Učí se  tak  programovat na softwaru Tebis, který používá např. automobilový průmysl. Zůstává jim prostor i pro vlastní kreativitu: navrhují strojírenské, průmyslové nebo architektonické prvky s uplatněním kamene v CAD/ CAM programech AutoCAd, Fusion 360 a dalších. Využívají prostředí virtuální reality s 3D brýlemi Oculus. Vzhledem k brilantním znalostem a DTP se orientují i v počítačové grafice a reklamě.

Studium kontinuálně vede absolventy k samostatnosti v oblasti ekonomiky a managementu. Nejen z toho důvodu se mohou uplatnit v celé řadě oblastí: CAD/CAM oboru, těžbě a zpracování kamene, reprodukčním sochařství, dřevozpracujícím průmyslu, strojírenství, designu, modelování a reklamě.