Obsah

technický obor 21-42-M/01  GEOTECHNIKA

Vedoucí oboru: Ing. Simona Vondroušová

Síma

K

ŠVP - učební plán

 
  • Kód oboru: 21-42-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (Kód: 21)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Obor je pro technicky nadané žáky se vztahem k přírodě s dobrými znalostmi chemie, mineralogie, geologie apod. Žáci se naučí zpracovávat geologické podklady, otvírku a přípravu těžby nerostných surovin (např. v dolech, lomech, těžba plynu a ropy apod.), přípravu lomové těžby a zpracování kamene, zpracování surovin pro výrobu kameniva a kamenických výrobků, přípravu a zakládání povrchových a podzemních staveb, geodetické a ekologické činnosti (např. ukládání odpadů, likvidaci ekologických havárií, tvorbu a ochranu životního prostředí apod.) a dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Různorodost činností při těžbě a zpracování nerostných surovin se odráží v obsahu vzdělávacích programů jednotlivých škol. Zájemcům proto doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Přírodopis, Fyzika, Matematika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní především v oblastech přípravy činností prováděných hornickým způsobem v těžbě a primárním zpracování nerostných surovin (hornin), ve stavebnictví (geodeti, kartografové, projektanti), při řízení výrobních procesů a technologií, a to zejména jako mistři, technologové, při vedení kolektivů a agend jako bezpečnostní technik, technický dozor, vedoucí úseků, střelmistr, vrtmistr, dispečer, předák pracovního kolektivu, vedoucí větrání, vedoucí závodní báňské záchranné stanice, vedoucí laboratoří, při řízení zásobníků a skladového hospodářství, vedoucí dopravy apod. Mohou se uplatnit v práci v administrativě jako odborní referenti a ve státní správě ve vztahu k činnostem prováděným hornickým způsobem, v pozemním stavitelství a sanaci vytěžených prostor, při speciální individuální činnosti jako pracovníci v laboratořích, při měření sledovaných hodnot výrobních a distribučních technologií, projektanti technologií, obchodníci, samostatní podnikatelé v oboru apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, obvykle v strojírenských oborech, ale i v oborech skupiny báňských nebo ekologie a ochrana životního prostředí.

 
Podmínky přijetí:
- zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)
- úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)
- úspěšné vykonání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky      (Cermat)
 
 
"FAKULTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA"
VŠB
- uzavření rámcové smlouvy o spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou, VŠB - TU Ostrava
- podpora kvality vzdělávání s cílem zvýšit uplatnění absolventů na trhu práce. 
 
 

           3D               3D               rob

Dálková forma vzdělávání

oboru GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)
- pětiletý studijní obor s maturitní zkouškou
- přihlášky se přijímají průběžně
- dálková forma bude otevřena dle počtu uchazečů od nového školního roku 
 
 
Podmínky přijetí:
- zdravotní způsobilost – není nutné potvrzení od lékaře
- úspěšné ukončení základního nebo vyššího vzdělání
- podání přihlášky ke studiu – v průběhu celého roku
- přijímací zkoušky se nevykonávají
 
Ve školním roce studium probíhá vždy:
3 týdny (pondělí až pátek) v 1. pololetí - listopad, prosinec, leden
3 týdny (pondělí až pátek) ve 2. pololetí - únor, březen, duben
Rozpis konzultací je zveřejněn na www.spsks.cz  Přesný rozvrh hodin na daný týden konzultací je zveřejněn týden předem.
- školné se neplatí
- ubytování na domově mládeže, stravování ve školní jídelně v areálu školy

 

Fotogalerie