Obsah

malba

82-41-M/01 Užitá malba

(ŠVP: Malba)

vedoucí oboru: MgA. Michaela Jezberová, Ph.D.

kontakt: jezberova@supssk.cz, telefon: 732 422 672

 

Současné pojetí malby rezonuje v mnoha výrazových polohách, od tradičních stylotvorných řádů přes expresivní mody až po abstrahující kompozice. Preference konkrétního malířského rukopisu je záležitostí osobních dispozic každého autora. Základy malířství však zůstávají neměnné, postavené na tradici zobrazování skutečnosti podle modelu a opakování tradičních technologických vzorců a postupů malby závěsných obrazů a tvorby nástěnných technik.

Studium začíná u nezbytné kreslířské a malířské průpravy, opírající se o nácvik realistického záznamu viděného, tj. schopnosti zachytit vnější podobu našeho světa, a kopírování malířských děl. Souběžně se prohlubují praktické řemeslné dovednosti spojené s aplikací malířské technologie. Další výuka je zaměřena na rozvíjení vlastních malířských vyjadřovacích schopností a postupů, uplatňujících získané penzum klasických uměleckořemeslných dovedností a znalostí. Posilování autorské odpovědnosti a motivace naplnit vlastní ideje je nutným předpokladem k budoucí tvůrčí práci, která se bez rozvoje kreativity, chápání estetických zákonitostí a kritického myšlení v dnešních podmínkách neobejde.

Malířství je spojeno s ovládnutím grafických programů, vizualizací a digitální fotografií jako způsobu vedení dokumentace. Paralelně s malbou se žáci věnují i kresbě, ilustraci nebo komiksu, rozvíjejí možnosti jednoduché animační práce, která má souvislost s vizualitou obrazového celku. Osobitě pojednanou reprodukci zapojují do struktury výtvarného díla formou koláže, šablon, textu.

Ukázky animací: Ukázka 1 Ukázka 2 Ukázka 3

Výmalba v exteriérech dětského hřiště

Kombinace dostupných metod a technologických možností posiluje tradiční kreativní charakter malby. Streetartové intervence si dnes získávají zaslouženou oblibu, a proto jsou do výuky zařazeny aktuálními postupy akrylové malby nebo airbrush.

V rámci studia se žáci podílejí na výtvarných realizacích ve veřejných prostorech, realizovaných v moderní i historizující architektuře, kde jsou konfrontováni s tradičními malířskými technikami – mozaikou, sgrafitem, malbou secco. Seznamují se se základními postupy konzervace a restaurování památek v teoretické výuce a prostřednictvím exkurzí v galeriích, restaurátorských dílnách a odborných pracovištích. Komplex prakticky zaměřené výuky je doplněn o nezbytné komunikační kompetence. Žáci jsou vedeni k prezentaci vlastní tvorby a její další publikaci. Cílem vzdělávání je vést žáky tak, aby postupovali v součinnosti s poznatky z dějin umění, historie a malířské technologie, budovali si vztah ke kulturnímu dědictví a chápali nezbytnost další péče a ochrany těchto hodnot.

Na studium malířství navazují VŠ uměleckého směru nebo souvisejících oborů, předpokládající relevantní výsledky ve středoškolském vzdělávání. Absolventi úspěšně pokračují i ve studiu grafiky, zahradní architektury, restaurování, řada z nich volí teoreticky zaměřené studium dějin umění nebo pedagogiky. Uplatnění nacházejí i v soukromém sektoru s vlastní volnou tvorbou nebo ve spolupráci s architekty, bytovými architekty atp.

Galerie

Podmínky přijetí:

- zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)
- úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)
- úspěšné složení talentové zkoušky včetně testu zaměřeného na všeobecný přehled
 
Samotná praktická zkouška probíhá v jednom pracovním dni. Skládá se ze dvou úkolů, jež mají prověřit odbornou zdatnost uchazeče a jeho talentové předpoklady.
1. kresba zátiší dle modelu (technika uhel nebo tužka) - 2,5 hodiny
2. malba zátiší dle modelu (technika temperová, akrylová nebo akvarelová malba)- 2,5 hodiny
3. návrhový úkol - 1 hodina

Domácí práce 10 až 15 kusů: kresba, malba možné i další výtvarné počiny