Obsah

restaurátorství

82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství

(ŠVP: Restaurátorství)

vedoucí oboru: Mgr. - ak. soch. Martina Hozová

kontakt: hozova@supssk.cz, telefon: 731 145 634Hozová
 

Obor Konzervátorství a restaurátorství je specifickým hraničným oborem, kde dochází k velmi těsnému propojení mezipředmětových vztahů. Koncepce tohoto oboru je postavena především na výuce stěžejních výtvarných disciplín, jako je zejména modelování, reprodukční kamenosochařství, sádrování a kreslení, kdy jsou žáci systematicky vedeni k ovládnutí základních uměleckořemeslných dovedností. Velký důraz je v průběhu studia kladen na realizace sochařských kopií v hlíně, sádře, kameni, ale i jiných materiálech, což jsou úkoly, které celkově prověřují a rozvíjejí výtvarně-řemeslnou úroveň žáka a jeho schopnost vcítit se do originálního autorského rukopisu. Teprve tyto nabyté zkušenosti mohou být předpokladem k rozvoji restaurátorského potenciálu každého studenta. Od 3. ročníku si žáci v rámci výuky restaurování vyzkoušejí standardní postupy restaurování nejen kamene, ale i sádrového odlitku. Kromě čištění a konzervace by měli být schopni provádět i náročnější rekonstrukce chybějícího tvaru, což klade velké nároky právě na uměleckořemeslnou vybavenost žáka. Žáci se také seznámí s problematikou zlacení a jiných povrchových úprav sádry  a kamene a také s využitím nejmodernějších technologií, které začínají v tomto segmentu nacházet stále větší uplatnění (3D skenování, robotické obrábění atp.).

Teoretická část výuky v sobě zahrnuje seznámení s technologiemi a materiály používanými v restaurování, problematikou restaurátorského procesu a metodikou zpracování restaurátorské dokumentace. Nedílnou součástí je poučení o etice restaurování památek a příslušné legislativě a nabytí základních znalostí z historie památkové péče, základů křesťanské ikonografie a heraldiky.

Výuka je silně individualizovaná podle úrovně dovedností a schopností jednotlivých žáků. Cílem tohoto typu vzdělávání je celkový rozvoj uměleckořemeslné vybavenosti a samostatného kreativního myšlení a zejména pak vytváření kladného vztahu k našemu kulturnímu dědictví a zodpovědného přístupu k práci.

Po úspěšném zakončení tohoto oboru mají kvalitní absolventi možnost zapojit se do restaurátorské praxe, kde je uměleckořemeslná zručnost velice ceněna, nabyté zkušenosti zúročit ve spolupráci s odborníky a po absolvování požadované praxe docílit určité profesní autonomie. Nadaní studenti mají šanci dále rozvíjet svůj potenciál v rámci vysokoškolského studia na té nejvyšší úrovni.

Galerie

Podmínky přijetí:

- zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)
- úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)
- úspěšné složení talentové zkoušky včetně testu zaměřeného na všeobecný přehled

 

Samotná praktická zkouška probíhá v jednom pracovním dni. Skládá se ze dvou úkolů, jež mají prověřit odbornou zdatnost uchazeče a jeho talentové předpoklady.

1. kresebný úkol (technika uhel nebo tužka) - 3 hodiny

2. modelace v sochařské hlíně - 3 hodiny

Domácí práce 10 - 15 kusů: kresba, modelace, keramika a objekty z keramiky, malba, grafika