Obsah

82-42-M/01 

KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

Odpovědný učitel: Mgr. - ak. soch. Martina Hozová
Hozová

Osobní profil:

www.martinahozova.cz

 
R
 
  • Kód oboru: 82-42-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Obor Konzervátorství a restaurátorství je specifickým hraničním oborem, kde dochází k velmi těsnému propojení mezipředmětových vztahů. Koncepce tohoto oboru je postavena především na výuce stěžejních výtvarných disciplín, jako je zejména modelování, reprodukční kamenosochařství, sádrování a kreslení, kdy jsou žáci systematicky vedeni k ovládnutí základních uměleckořemeslných dovedností. Velký důraz je v průběhu studia kladen na realizace sochařských kopií v hlíně, sádře, kameni, ale i jiných materiálech, což jsou úkoly, které celkově prověřují a rozvíjejí výtvarně-řemeslnou úroveň žáka a jeho schopnost vcítit se do originálního autorského rukopisu. Teprve tyto nabyté zkušenosti mohou být předpokladem k rozvoji restaurátorského potenciálu každého studenta. Od 3. ročníku si žáci v rámci výuky restaurování  vyzkoušejí standardní postupy restaurování nejen kamene, ale i sádrového odlitku. Kromě čištění a konzervace by měli být schopni provádět i náročnější rekonstrukce chybějícího tvaru, což klade velké nároky právě na uměleckořemeslnou vybavenost žáka. Žáci se také seznámí s problematikou zlacení a jiných povrchových úprav sádry a kamene a také s využitím nejmodernějších technologií, které začínají v tomto segmentu nacházet stále větší uplatnění (3D skenování, robotické obrábění atp.).

 

Teoretická část výuky v sobě zahrnuje seznámení s technologiemi a materiály používanými v restaurování, problematikou restaurátorského procesu a metodikou zpracování restaurátorské dokumentace. Nedílnou součástí je poučení o etice restaurování památek a příslušné legislativě a nabytí základních znalostí z historie památkové péče, základů křesťanské ikonografie a heraldiky.

Výuka je silně individualizovaná podle úrovně dovedností a schopností jednotlivých žáků. Cílem tohoto typu vzdělávání je celkový rozvoj uměleckořemeslné vybavenosti a samostatného kreativního myšlení a zejména pak vytváření kladného vztahu k našemu kulturnímu dědictví a zodpovědného přístupu k práci. Po úspěšném zakončení tohoto oboru mají kvalitní absolventi možnost zapojit se do restaurátorské praxe, kde je uměleckořemeslná zručnost velice ceněna, nabyté zkušenosti zúročit ve spolupráci s odborníky a po absolvování požadované praxe docílit určité profesní autonomie. Nadaní studenti mají šanci dále rozvíjet svůj potenciál v rámci vysokoškolského studia na té nejvyšší úrovni.

MH

 

 
Podmínky přijetí:
- zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)
- úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)
- úspěšné složení talentové zkoušky včetně testu zaměřeného na všeobecný přehled
 
Podmínka ke složení talentové zkoušky je předložení 10 až 15  kusů domácích prací, tj. studijní a volné kresby, malby nebo plastické skici v materiálu. Objekty a kresby nebo malby ve větších formátech je možné předložit jako fotodokumentaci. Domácí práce přinesou uchazeči v den konání talentové zkoušky.
Samotná praktická zkouška probíhá v jednom pracovním dni. Skládá se ze dvou úkolů, jež mají prověřit odbornou zdatnost uchazeče a jeho talentové předpoklady.
Uchazeči oboru kamenosochařství mají jeden kresebný úkol a jeden úkol z modelování. Na každý z úkolů jsou vymezeny dvě hodiny (120 minut). Mezi úkoly je hodinová pauza.
Kresebný úkol má prověřit schopnost uchazeče lineárně a plasticky zobrazit modelové zátiší.
Účelem úkolu z modelování je zjistit schopnost uchazeče zachytit trojrozměrnou plastickou formu předmětů a cit pro kompoziční zákonitosti.
 
Příklad talentové zkoušky:
Úkol: kresba tužkou podle modelu (zátiší z geometrických těles)
Úkol: modelování vlastní ruky (materiál hlína)
Uchazeči konající talentovou zkoušku si přinesou pouze kreslící prostředky: tužky a plastickou gumu.