Obsah

82-42-M/01  KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

Vedoucí oboru: Ak. soch. Mgr. Martina Hozová
 
R
 
- čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou
- denní forma vzdělávání
 
 
Podmínky přijetí:
- zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)
- úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)
- úspěšné složení talentové zkoušky včetně testu zaměřeného na všeobecný přehled
 
Podmínka ke složení talentové zkoušky je předložení 10 až 15  kusů domácích prací, tj. studijní a volné kresby, malby nebo plastické skici v materiálu. Objekty a kresby nebo malby ve větších formátech je možné předložit jako fotodokumentaci. Domácí práce přinesou uchazeči v den konání talentové zkoušky.
Samotná praktická zkouška probíhá v jednom pracovním dni. Skládá se ze dvou úkolů, jež mají prověřit odbornou zdatnost uchazeče a jeho talentové předpoklady.
Uchazeči oboru kamenosochařství mají jeden kresebný úkol a jeden úkol z modelování. Na každý z úkolů jsou vymezeny dvě hodiny (120 minut). Mezi úkoly je hodinová pauza.
Kresebný úkol má prověřit schopnost uchazeče lineárně a plasticky zobrazit modelové zátiší.
Účelem úkolu z modelování je zjistit schopnost uchazeče zachytit trojrozměrnou plastickou formu předmětů a cit pro kompoziční zákonitosti.
 
Příklad talentové zkoušky:
Úkol: kresba tužkou podle modelu (zátiší z geometrických těles)
Úkol: modelování vlastní ruky (materiál hlína)
Uchazeči konající talentovou zkoušku si přinesou pouze kreslící prostředky: tužky a plastickou gumu.