Obsah

82-41-M/16  KAMENOSOCHAŘSTVÍ

Odpovědný učitel: MgA. Ladislav Jezbera

 

S

 
  • Kód oboru: 82-41-M/16
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

V odborné přípravě převažuje praktická složka. Žáci se nejprve naučí všechny výtvarné techniky (kreslí, malují, ale zejména modelují), v nichž tvoří věcné studie přírodních, živočišných aj. motivů, ovládnou postupy stylizace, abstrakce a výstavby kompozice. Osvojí si základy písma, zobrazení lidské figury v aktu a kostýmu a základy technického zobrazování. Tyto obecné výtvarné a technické dovednosti využívají při samostatném výtvarném ztvárnění plastických objektů, profilovaných zdobných prvků apod. pro interiér i exteriér a při zhotovování příslušné technické dokumentace. Při tom aplikují získané vědomosti z dějin výtvarné kultury, sledují vývoj užité výtvarné tvorby v oboru, využívají informační technologie a běžně pracují s odpovídajícím programovým vybavením. Výtvarné záměry pak realizují v odborných dílnách. Naučí se odlévat modely, zhotovovat formy a realizovat v materiálu kamenosochařská díla, kamenné prvky v architektuře apod. K tomu si osvojí všechny tradiční i současné technologické postupy a techniky, naučí se rozeznávat, posuzovat, správně volit, vhodně zpracovávat i kombinovat odpovídající materiály a používat příslušná zařízení, stroje, nástroje, pomůcky a nářadí. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci, k odpovědnosti za její kvalitu a k dodržování předpisů BOZP. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Výtvarná výchova, Dějepis, Praktické činnosti
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru kamenosochařských prací, především ve sféře reprodukování náročných sochařských děl a zhotovování, rekonstrukcí, příp. navrhování plastických objektů a architektonických prvků z kamene pro exteriér nebo interiér. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v dílnách kamenosochařských a kamenických firem. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve studiu v uměleckých oborech, poměrně často i v oborech pedagogických, teorie umění, restaurování, někdy i v oborech technických (např. stavební, architektura).

 
 
Podmínky přijetí:
- zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)
- úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)
- úspěšné složení talentové zkoušky včetně testu zaměřeného na všeobecný přehled
 
Podmínka ke složení talentové zkoušky je předložení 10 až 15  kusů domácích prací, tj. studijní a volné kresby, malby nebo plastické skici v materiálu. Objekty a kresby nebo malby ve větších formátech je možné předložit jako fotodokumentaci. Domácí práce přinesou uchazeči v den konání talentové zkoušky.
Samotná praktická zkouška probíhá v jednom pracovním dni. Skládá se ze dvou úkolů, jež mají prověřit odbornou zdatnost uchazeče a jeho talentové předpoklady.
Uchazeči oboru kamenosochařství mají jeden kresebný úkol a jeden úkol z modelování. Na každý z úkolů jsou vymezeny dvě hodiny (120 minut). Mezi úkoly je hodinová pauza.
Kresebný úkol má prověřit schopnost uchazeče lineárně a plasticky zobrazit modelové zátiší.
Účelem úkolu z modelování je zjistit schopnost uchazeče zachytit trojrozměrnou plastickou formu předmětů a cit pro kompoziční zákonitosti.
 
Příklad talentové zkoušky:
Úkol: kresba tužkou podle modelu (zátiší z geometrických těles)
Úkol: modelování vlastní ruky (materiál hlína)
Uchazeči konající talentovou zkoušku si přinesou pouze kreslící prostředky: tužky a plastickou gumu.