Obsah

Aktuální informace k maturitní zkoušce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo  dne 15. března 2021 Opatření obecné povahy (ke stažení ZDE), kterým upravují pravidla konání maturitních zkoušek. Přehled nejdůležitějších změn a termínů:

1) Žáci nekonají písemnou práci z českého jazyk a literatury a z cizího jazyka

2) Změna  časového harmonogramu didaktických testů  (dále jen "DT")

DT  se v jarním zkušebním období uskuteční ve dnech  24., 25. a 26. května 2021.

U DT byl již dříve prodloužen časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut. Konkrétně tedy budou mít žáci na vypracování DT:

český jazyk a literatura - 85 minut,

cizí jazyk - 110 minut,

matematika - 135 minut.

Mimořádný termín DT, který proběhne v jarním zkušebním období ve dnech 7., 8. a 9. července 2021, se týká pouze žáků, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali přihlášku k MZ

do 1. prosince 2020 a nemohli se k řádnému termínu DT dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19. Didaktické testy v mimořádném termínu se obdobně jako v podzimním zkušebním období budou konat na spádových školách, které určí CZVV (Cermat) ve spolupráci s krajskými úřady.

Jednotné zkušební schéma DT SČ MZ lze stáhnout ZDE.

3) Změny ve struktuře profilové části MZ

Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části MZ (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude (neplatí pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku). V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií stanovených ředitelem školy (známkami 1- 4), v případě, že žák vykoná tyto nepovinné zkoušky neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nebude ovlivňovat celkové hodnocení). Žák bude moci z této zkoušky konat opravnou zkoušku. Toto pravidlo platí pouze pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část (neuplatní se tedy při zkoušce z cizího jazyka, který nenavazuje na DT z cizího jazyka).

Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části (DT z ČJL a cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z ČJL a cizího jazyka.

Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021. Toto sdělení se stane součástí maturitní dokumentace.

Přihláška k nepovinné ústní maturitní zkoušce

Žákovský seznam literárních děl je nově možné předkládat až do 30. dubna 2021 (původní termín byl do 31. března 2021).

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky podává žák řediteli školy nově nejpozději do 30. dubna 2021 (původní termín byl do 31. března 2021).

4) Praktická zkouška, písemná zkouška a maturitní práce s obhajobou

Posunuje se období konání zkoušek profilové části konané formou praktické zkoušky, písemné práce a písemné zkoušky, které se mohou konat od 19. dubna 2021.

Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek stanoví ředitel školy, zveřejní je do 31. března 2021 na internetových stránkách školy a seznání s nimi žáky.

prodloužen termín konání opravné praktické zkoušky v podzimním období, a to do 30. září 2021 (standardně je stanoveno do 20. září).

MATURITNÍ KALENDÁŘ

Zkušební maturitní komise 4 M R S

Harmonogram ústních maturitních zkoušek 4MRS

Zkušební maturitní komise 4 K + 5 DS

Harmonogram ústních maturitních zkoušek 4K, 5DS