Obsah

SUPŠ sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace

získala na základě zákona 179/2006 Sb. od Ministerstva průmyslu a obchodu certifikát jako autorizovaná osoba pro níže uvedené profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace 36-159-M OBSLUHA PROGRAMOVĚ ŘÍZENÝCH STROJŮ A LINEK V KAMENICKÉ VÝROBĚ

autorizace

_______________________________________________________________________________________

Úplná profesní kvalifikace 36-99-H/20 KAMENÍK se skládá z devíti profesních kvalifikací (PK) a to:

1. Štípač kamene / štípačka kamene

2. Brusič a frézař kamene / brusička a frézařka kamene

3. Písmák / písmařka

4. Osazovač / osazovačka

5. Obsluha automatů a linek na úpravu povrchů v kamenické výrobě

6. Obsluha velkokotoučových pil v kamenické výrobě

7. Obsluha rámových a lanových pil v kamenické výrobě

8. Obsluha ručních zařízení na úpravu povrchů v kamenické výrobě

9. Obsluha soustruhů a vrtaček v kamenické výrobě

 

autorizace

_______________________________________________________________________________

Zajišťuje také přípravné kurzy pro vykonání zkoušky z uvedených profesních kvalifikací.

PŘ_1_2022_PROFESNÍ KVALIFIKACE

_______________________________________________________________________________________

Vlastní postup vykonání zkoušky krok za krokem:

1. Zvolte si profesní kvalifikaci, u které chcete navštěvovat přípravný kurz nebo složit zkoušku.

2. Seznamte se s tím, co je nutné ke zkoušce vědět a umět – tzv. Kvalifikační standardy, které najdete na webové stránce NSK Národní soustavy kvalifikací na http://www.narodni-kvalifikace.cz

3. Seznamte se s tím, jakým způsobem budete z těchto znalostí a dovedností zkoušen/a - tzv. Hodnotící standardy najdete na stejné webové stránce NSK.

4. Pokud jste si jistý / jistá, že vše uvedené v kvalifikačních a hodnotících standardech dané kvalifikace znáte a umíte, zašlete na naši školu přihlášku ke zkoušce z profesní kvalifikace. V opačném případě zašlete přihlášku na absolvování přípravného kurzu vybrané kvalifikace.

5. Vyčkejte na doručení pozvánky, kde bude uveden termín Vaší zkoušky, pokyny ke zkoušce a faktura pro zaslání platby za vykonání zkoušky. Stanovený poplatek je nutno uhradit nejpozději do 7 dnů před konáním zkoušky a toto při zahájení zkoušky doložit.

6. Pokud se nemůžete ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, je nutno nejpozději 2 dny před stanoveným termínem dodat do školy písemnou žádost o stanovení jiného termínu s uvedením důvodu. Pokud se ke zkoušce ve stanoveném termínu nedostavíte bez omluvy, posuzuje se, jako byste u zkoušky neuspěl/a a již zaplacený poplatek se nevrací.

7. Ve stanovené termíny se dostavte do školy v dostatečném časovém předstihu na určené místo.

8. Celková doby přípravy na zkoušku je uvedená v hodnotícím standardu. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a požadavky BOZP a PO.

9. Doba trvání a forma (praktické předvedení, ústní ověření) zkoušky je stanovena v hodnotícím standardu. Hodina = 60 minut. Zkouška probíhá před autorizovanou osobou školy pro danou kvalifikaci.

10. Po úspěšném vykonání zkoušky dostanete Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené např. při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

11. Na základě Osvědčení o získání profesní kvalifikace vztahující se k řemeslné živnosti si lze založit živnost.

 

Bližší informace o vzdělávacím obsahu jednotlivých profesních kvalifikací získáte na stránkách NSK  www.narodnikvalifikace.cz

 

36-159-M OBSLUHA PROGRAMOVĚ ŘÍZENÝCH STROJŮ A LINEK V KAMENICKÉ VÝROBĚ

Hodnotící standard

Přihláška do přípravného kurzu

 

_______________________________________________________________________________________

Úplná profesní kvalifikace 36-99-H/20 KAMENÍK se skládá z devíti profesních kvalifikací (PK) a to:

Štípač kamene

Hodnotící standard

Přihláška do přípravného kurzu

Přihláška ke zkoušce

 

Brusič a frézař kamene

Hodnotící standard

Přihláška do přípravného kurzu

Přihláška ke zkoušce

 

Písmák

Hodnotící standard

Přihláška do přípravného kurzu

Přihláška ke zkoušce

 

Osazovač

Hodnotící standard

Přihláška do přípravného kurzu

Přihláška ke zkoušce

 

Obsluha automatů a linek na úpravu povrchů v kamenické výrobě

Hodnotící standard

Přihláška do přípravného kurzu

Přihláška ke zkoušce

 

Obsluha velkokotoučových pil v kamenické výrobě

Hodnotící standard

Přihláška do přípravného kurzu

Přihláška ke zkoušce

 

Obsluha rámových a lanových pil v kamenické výrobě

Hodnotící standard

Přihláška do přípravného kurzu

Přihláška ke zkoušce

 

Obsluha ručních zařízení na úpravu povrchů v kamenické výrobě

Hodnotící standard

Přihláška do přípravného kurzu

Přihláška ke zkoušce

 

Obsluha soustruhů a vrtaček v kamenické výrobě

Hodnotící standard

Přihláška do přípravného kurzu

Přihláška ke zkoušce 

Lékařské potvrzení